Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Plavci / Veliki livadni plavac [13]


Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)
Engleski naziv: Scarce Large Blue
Porodica: Plavci (Lycaenidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): CR (Kritično ugrožena) - strogo zaštićena vrsta

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu