Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Plavci / Grahorkin plavac [4]


Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
Engleski naziv: Chapman's Blue
Porodica: Plavci (Lycaenidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena)

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu