Prijava
Leptiri.net

Leptiri.net

Galerija fotografija danjih i noćnih leptira Hrvatske, biljnog i životinjskog svijeta te prirode

Leptiri.net / Šarenci / Močvarna riđa [3]


Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
Ostali nazivi: Runjevičin šarenac
Engleski naziv: Marsh Fritillary
Porodica: Šarenci (Nymphalidae)
Kategorija ugroženosti (Hrvatska): NT (Gotovo ugrožena) - strogo zaštićena vrsta

Wikipedia Wikipedia   Google Google   Eurobutterflies Eurobutterflies   Leps.eu Leps.eu   Lepidoptera.eu Lepidoptera.eu